Tintas · Tintas EPSON

7600
9600

T5441 Depósito tinta negro foto Ultrachrome 220ml.
T5442 Depósito tinta cian Ultrachrome 220ml.
T5443 Depósito tinta magenta Ultrachrome 220ml.
T5444 Depósito tinta amarilla Ultrachrome 220ml.
T5445 Depósito tinta cian claro Ultrachrome 220ml.
T5446 Depósito tinta magenta claro Ultrachrome 220ml.
T5447 Depósito tinta negro claro Ultrachrome 220ml.
T5448 Depósito tinta negro mate Ultrachrome 220ml.
T5431 Depósito tinta negro foto Ultrachrome 110ml.
T5432 Depósito tinta cian Ultrachrome 110ml.
T5433 Depósito tinta magenta Ultrachrome 110ml.
T5434 Depósito tinta amarilla Ultrachrome 110ml.
T5435 Depósito tinta cian claro Ultrachrome 110ml.
T5436 Depósito tinta magenta claro Ultrachrome 110ml.
T5437 Depósito tinta negro claro Ultrachrome 110ml.
T5438 Depósito tinta negro mate Ultrachrome 110ml.
899 Depósito tinta Ultrachrome 220ml.

7800
9800

T6031 Depósito tinta negro foto Ultrachrome 220ml.
T6032 Depósito tinta cian Ultrachrome 220ml.
T603B Depósito tinta magenta Ultrachrome 220ml.
T6034 Depósito tinta amarilla Ultrachrome 220ml.
T6035 Depósito tinta cian claro Ultrachrome 220ml.
T603C Depósito tinta magenta claro Ultrachrome 220ml.
T6037 Depósito tinta negro claro Ultrachrome 220ml.
T6039 Depósito tinta gris claro Ultrachrome 220ml.
T6021 Depósito tinta negro foto Ultrachrome 110ml.
T6022 Depósito tinta cian Ultrachrome 110ml.
T602B Depósito tinta magenta Ultrachrome 110ml.
T6024 Depósito tinta amarilla Ultrachrome 110ml.
T6025 Depósito tinta cian claro Ultrachrome 110ml.
T602C Depósito tinta magenta claro Ultrachrome 110ml.
T6027 Depósito tinta negro claro Ultrachrome 110ml.
T6029 Depósito tinta gris claro Ultrachrome 110ml.

7880
9880

T6031 Depósito tinta negro foto Ultrachrome 220ml.
T6032 Depósito tinta cian Ultrachrome 220ml.
T6033 Depósito tinta magenta Ultrachrome 220ml.
T6034 Depósito tinta amarilla Ultrachrome 220ml.
T6035 Depósito tinta cian claro Ultrachrome 220ml.
T6036 Depósito tinta magenta claro Ultrachrome 220ml.
T6037 Depósito tinta negro claro Ultrachrome 220ml.
T6039 Depósito tinta gris claro Ultrachrome 220ml.
T6021 Depósito tinta negro foto Ultrachrome 110ml.
T6022 Depósito tinta cian Ultrachrome 110ml.
T6023 Depósito tinta magenta Ultrachrome 110ml.
T6024 Depósito tinta amarilla Ultrachrome 110ml.
T6025 Depósito tinta cian claro Ultrachrome 110ml.
T6026 Depósito tinta magenta claro Ultrachrome 110ml.
T6027 Depósito tinta negro claro Ultrachrome 110ml.
T6029 Depósito tinta gris claro Ultrachrome 110ml.

11880

T5911 Depósito tinta negro foto Ultrachrome 700ml.
T5912 Depósito tinta cian Ultrachrome 700ml.
T5913 Depósito tinta magenta vivo Ultrachrome 700ml.
T5914 Depósito tinta amarilla Ultrachrome 700ml.
T5915 Depósito tinta cian claro Ultrachrome 700ml.
T5916 Depósito tinta magenta claro Ultrachrome 700ml.
T5917 Depósito tinta negro claro Ultrachrome 700ml.
T5918 Depósito tinta negro mate Ultrachrome 700ml.
T5919 Depósito tinta gris claro Ultrachrome 700ml.

10600

T5491 Depósito tinta negro foto Ultrachrome 500ml.
T5492 Depósito tinta cian Ultrachrome 500ml.
T5493 Depósito tinta magenta Ultrachrome 500ml.
T5494 Depósito tinta amarilla Ultrachrome 500ml.
T5495 Depósito tinta cian claro Ultrachrome 500ml.
T5496 Depósito tinta magenta claro Ultrachrome 500ml.
T5498 Depósito tinta negro mate Ultrachrome 500ml.